Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému

SmartSelling a.s.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti související se smlouvou o účasti v provizním systému, a to mezi poskytovatelem, jímž je společnost SmartSelling a.s., IČO: 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5 625 00 Brno IČ: 29210372, která je zapsána v obchodním rejstříku pod sp.zn. B 7559, vedenou u Krajského soudu v Brně a partnerem.

1.2. Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito Podmínkami a zároveň se obě strany zavazují jimi řídit.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Pro účely těchto Podmínek se stanovují následující pojmy:

2.1.1. Důvěrné informace. Důvěrné informace mají význam uvedený v odst. 13.1 Podmínek.

2.1.2. Kampaň. Kampaní se rozumí zejména to, které služby, zboží či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v Provizním systému či na webových stránkách Poskytovatele.

2.1.3. Konverze. Konverze má význam uvedený v odst. 7.2.3 Podmínek.

2.1.4. Metody propagace. Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele, které jsou uvedeny v odst. 7.1 Podmínek.

2.1.5. Návštěvník. Návštěvníkem je osoba, která navštíví Webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených Metod propagace.

2.1.6. Občanský zákoník. Občanským zákoníkem je myšlen zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.7. Partner. Partnerem je osoba uvedená v čl. 4 Podmínek.

2.1.8. Podmínky. Podmínkami jsou myšleny tyto obchodní podmínky Poskytovatele.

2.1.9. Poskytovatel. Poskytovatelem je společnost SmartSelling a.s., IČO: 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5 625 00 Brno IČ: 29210372, která je zapsána v obchodním rejstříku pod sp.zn. B 7559, vedenou u Krajského soudu v Brně

2.1.10. Provizní odkaz. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému.

2.1.11. Provizní systém. Provizním systémem je myšleno poskytování Provizního účtu za účelem propagace služeb Poskytovatele.

2.1.12. Provizní účet. Provizní účet má význam uvedený v čl. 6 Podmínek

2.1.13. Reklamní obsah. Reklamním obsahem se rozumí prodejní manuály, bannery, ikony, textové odkazy a další obdobný obsah, který slouží k propagaci Poskytovatele.

2.1.14. Registrace. Registrace má význam uvedený v odst. 3.1.1 Podmínek

2.1.15. Schválená konverze. Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny služeb.

2.1.16. Smlouva. Smlouva je jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto Podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Smlouva není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení.

2.1.17. Webové stránky Poskytovatele. Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele, které jsou cílem Kampaně, zejména www.smartemailing.cz

2.1.18. Zákazník. Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně objedná službu, zboží či jiné plnění.

2.1.19. Zákon o obchodních korporacích. Zákonem o obchodních korporacích je myšlen zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouva je uzavřena na základě:

3.1.1. poptávky zaslané Partnerem prostřednictvím odkazu na webových stránkách https://partneri.smartemailing.cz/registrace/, a to vyplněním a odesláním registračního formuláře, jehož součástí je i odsouhlasení těchto Podmínek (dále jen „Registrace“); a zároveň

3.1.2. potvrzení registrace dle odst. 3.1.1 Podmínek ze strany Poskytovatele, přičemž Smlouva vstupuje v účinnost v momentě doručení potvrzení o provedené Registraci ze strany Poskytovatele.

3.2. Pro vyloučení pochybností platí, že:

3.2.1. Poskytovatel není povinen uzavřít s potenciálním Partnerem Smlouvu;

3.2.2. Účast v Provizním systému je možná pouze na základě uzavřené Smlouvy, jejíž obsahem jsou tyto Podmínky a která je uzavřena v souladu s čl. 3 Podmínek.

3.3. Bližní informace k Proviznímu systému, které jsou součástí Smlouvy, jsou uvedené pod odkazem zde.

4. PARTNER

4.1. Partnerem může být pouze fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

4.2. Partnerem nemůže být osoba:

4.2.1. vůči které probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

4.2.2. která vstoupila do likvidace;

4.2.3. se kterou byla v minulosti rozvázána Smlouva z důvodu porušení těchto Podmínek.

4.3. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při Registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

4.4. Partner či jeho zástupce prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky v rámci tohoto čl. 4 Podmínek.

5. PŘEDMĚT SMLOUVY

5.1. Předmětem Smlouvy a Podmínek je:

5.1.1. závazek Partnera doporučovat Služby Poskytovatele třetím osobám v souladu s těmito Podmínkami; a

5.1.2. závazek Poskytovatele umožnit Partnerovi účast v Provizním systému a hradit Partnerovi Provizi v souladu s čl. 8 těchto Podmínek

6. PROVIZNÍ ÚČET

6.1. Bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy zprovozní Poskytovatel Partnerovi v internetové aplikaci jeho Provizní účet, v rámci kterého budou uvedeny následující informace:

6.1.1. Provizní odkaz;

6.1.2. statistiky týkající se Konverzí;

6.1.3. statistiky týkající se schválených Konverzí;

6.1.4. a další informace, včetně konkrétní rozsahu propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti, které mohou být uvedeny i na stránkách Poskytovatele, zejména zde.

6.2. Partner má po uzavření Smlouvy nárok na zprovoznění pouze jednoho Provizního účtu.

6.3. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

6.4. Provizním účtem je provozován společností AffilBox s.r.o., Jahnova 8, Pardubice, 530 02, IČ: 28777000; a Poskytovatel ani společnost AffilBox s.r.o. nenesou odpovědnost za vady či způsobenou škodu omezenou či úplnou nefunkčností systému, jakož i za škodu způsobenou porušením těchto Podmínek Partnerem.

6.5. Poskytovatel je oprávněn i bez předchozího upozornění omezit dostupnost Provizního účtu.

6.6. Poskytovatel je dále oprávněn zrušit Provizní účet, a to v případě, že:

6.6.1. se do něj Partner nepřihlásí po dobu delší než 6 měsíců;

6.6.2. uplyne doba 6 měsíců od okamžiku, kdy Partner provedl poslední Konverzi, resp. byla poslední Konverze schválena Poskytovatelem.

7. ZPŮSOB SPOLUPRÁCE

7.1. Partner bude v souladu s těmito Podmínkami doporučovat služby Poskytovatele, a to prostřednictvím Provizního odkazu, který bude Partnerovi přidělen, a to pomocí metod propagace, kterými je myšleno:

7.1.1. umístění reklamního obsahu na webových stránkách Partnera;

7.1.2. uvedení reference na služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);

7.1.3. odkaz na služby či zboží Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;

7.1.4. PPC kampaně;

7.1.5. osobní doporučení.

7.2. V případě, že:

7.2.1. prostřednictvím Provizního odkazu navštíví Návštěvník Webové stránky Poskytovatele, provede se o této skutečnosti v Provizním účtu záznam;

7.2.2. Návštěvník dle odst. 7.2.1 Podmínek zakoupí od Poskytovatele služby, stane se z něj Zákazník a o této skutečnosti se v Provizním účtu vytvoří záznam;

7.2.3. Zákazník uhradí platbu za odebranou službu dle dost. 7.2.2 Podmínek, vytvoří se v Provizním účtu záznam, že došlo ke Konverzi.

7.3. Poskytovatel schválí předmětnou Konverzi dle odst. 7.2.3 Podmínek, a to v přiměřené době od okamžiku, co obdrží plnění ze strany Zákazníka, který řádně uhradí ceny služeb.

7.4. Smluvní strany se mohou dohodnout i na jiném způsobu propagace mimo postup uvedený v odst. 7.2 Podmínek, a to v případě, že Partner zašle informaci o možné Konverzi před jejím uskutečněním na kontaktní e-mail Poskytovatele.

7.5. Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace, nejdelší možná doba platnosti je 180 dnů. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k Proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi Provize.

8. PROVIZE

8.1. Poskytovateli vzniká za každou schválenou Konverzi nárok na Provizi ve výši 20 %, a to z každé platby propagované služby za každou Konverzi, a to až do okamžiku:

8.1.1. zrušení Provizního účtu v souladu s odst. 6.6 Podmínek;

8.1.2. ukončení Smlouvy dle čl. 12 Podmínek;

8.1.3. skončení služby se Zákazníkem v dané Konverzi, z níž se Provize počítá.

8.2. Nárok na úhradu Provize dle odst. 8.1 Podmínek nevzniká v případě, že:

8.2.1. Zákazníkem je osoba, která je ve vztahu k Partnerovi osobou blízkou dle ustanovení § 22 Občanského zákoníku;

8.2.2. Zákazníkem je osoba, která je ve vztahu k Partnerovi ovládající osobou dle § 74 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, vlivnou osobou dle § 71 Zákona o obchodních korporacích a nebo jedná spolu s Partnerem ve shodě, popř. společně tvoří koncern dle § 78 a 79 Zákona o obchodních korporacích;

8.2.3. ke Konverzi dojde z důvodu či v souvislosti s porušením těchto Podmínek, zejména čl. 10 Podmínek;

8.2.4. Zákazník odstoupí od Smlouvy, stornuje Objednávku popřípadě přestane řádně hradit objednané Služby;

8.3. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze, pokud v těchto Podmínkách není výslovně stanoveno jinak.

9. VÝPLATA PROVIZE

9.1. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených Provizí v jeho provizním účtu je vyšší než 500 Kč.

9.2. Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého Provizního účtu. Výplata provize se provádí nejvýše jednou za kalendářní měsíc. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat.

9.3. Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení.

9.4. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na Provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se obě strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

9.5. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem na bankovní účet Partnera, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, složenkou ani jiným než výše uvedeným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

10. PRAVIDLA PROPAGACE

10.1. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.

10.2. Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví, a dále o webové stránky, které uvedené činnosti propagují či podporují.

10.3. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které chce Partner v Kampani použít.

10.4. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele pouze reklamní obsah, který je výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterému má Poskytovatel platnou licenci, a který je Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnut nebo zpřístupněn v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít reklamní obsah jinak než pro účely Kampaně.

10.5. Při realizaci Kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

10.6. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamního obsahu.

10.7. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovu načítání reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamního obsahu Poskytovatele.

10.8. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM, resp. které porušují zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, popř. s ostatními právními předpisy v oblasti ochrany soukromí. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

10.9. Partner nesmí na svých webových stránkách uvádět jiné ceny služeb či zboží než ty, které jsou uváděny na webových stránkách Poskytovatele.

10.10. Bannery, texty a další reklamní či jiný obsah umístěný a dostupný v rozhraní aplikace Affilbox a provizního systému, včetně programového vybavení webových stránek a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. S ohledem na skutečnost, že aplikace Affilbox je poskytována jako služba, nemá Partner nárok na žádnou licenci k užití této aplikace.

11. NÁMITKY PARTNERA

11.1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných Konverzí nebo schválených Provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

11.2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost pro uplatnění námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.

11.3. Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

11.4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.

12. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ ZÁNIK

12.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

12.2. K zániku Smlouvy může dojít:

12.2.1. písemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.

12.2.2. Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

12.2.3. Odstoupením od Smlouvy ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito Podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Smlouva poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od Smlouvy ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené i splatné Provize, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

12.3. Zánik Smlouvy nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

12.4. V případě zániku Smlouvy na základě písemné dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku Smlouvy vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury.

12.5. V případě ukončení provizního programu ze strany Poskytovatele, se Poskytovatel zavazuje k vyplacení provizi po dobu dalších 6 měsíců od písemného upozornění na ukončení provizního programu a tu u všech Konverzí u kterých v této době vznikne na Provizi nárok. To neplatí v případě, že Poskytovatel ukončil Smlouvu z důvodu Porušení Podmínek Partnera.

13. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ POSKYTOVATELE

13.1. Veškeré skutečnosti obchodního, know-how, technického, průmyslového, projektového, produkčního, distribučního, investičního, finančního, účetního, daňového, právního, smluvního, administrativního, marketingového, pracovně-právního, manažerského nebo strategického charakteru související s Poskytovatelem nebo s jeho zákazníky/klienty, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se Partner seznámí v rámci Smlouvy a plnění těchto Podmínek, se považují za důvěrné informace, bez ohledu na to, zda tyto skutečnosti tvoří předmět obchodního tajemství (dále jen „Důvěrné informace“).Pro účely Smlouvy a těchto Podmínek Důvěrné informace nezahrnují informace, které:

13.1.1. jež byly nade všechny pochybnosti Partnerovi známé ještě před jejich zpřístupněním ze strany Poskytovatele;

13.1.2. jež byly nade všechny pochybnosti veřejně známé před tím, než byly poskytnuty Partnerovi v rámci Smlouvy;

13.1.3. které byly označeny Poskytovatelem jako nedůvěrné;

13.1.4. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Partner dospěje nezávisle na Poskytovateli, a tuto skutečnost je Partner schopný prokázat.

13.2. Partner je povinen s Důvěrnými informacemi nakládat tak, by nedošlo k jejich úniku či zneužití. Partner vyvine největší možné úsilí, jaké po něm lze rozumně požadovat, k zachování důvěrnosti Důvěrných informací a ochraně Důvěrných informací proti jakémukoli zpřístupnění třetí osobě, jež by bylo v rozporu s těmito Podmínkami.

13.3. Partner se zavazuje zpřístupnit Důvěrně informace dalším osobám (včetně svých zaměstnanců nebo subdodavatelů), pouze na základě souhlasu Poskytovatele informací.

13.4. Partner se zavazuje zabezpečit, aby všechny osoby, kterým zpřístupní důvěrné informace, byly k ochraně Důvěrných informací zavázány vůči němu přiměřeně k tomu, jako je on sám zavázán vůči Poskytovateli.

13.5. Partner se zavazuje, že:

13.5.1. použije všechny Důvěrné informace výhradně pro účely Smlouvy a nikoliv pro účely jiné;

13.5.2. Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu, není-li takové nakládání realizací práv a povinnosti v rámci plnění Smlouvy;

13.5.3. nepoužije žádnou Důvěrnou informaci pro vlastní finanční či jiný prospěch nebo pro jakýkoli prospěch jakékoli třetí osoby s výjimkou použití Důvěrných informací pro realizaci Smlouvy.

13.6. Partner se zavazuje zlikvidovat Důvěrné informace (vč. Jejich hmotných nosičů) a předat Důvěrné informace zpět Poskytovateli bez zbytečného odkladu na jeho výzvu, nejpozději však do 7 dní od obdržení této výzvy. Partner není povinen Důvěrné informace zlikvidovat, pokud mu v tom brání právním řádem uložená povinnost.

13.7. Tato Smlouva ani samotné zpřístupnění Důvěrných informací Poskytovatelem neznamená udělení Partnerovi licenci nebo jakékoliv právo duševního vlastnictví, které svědčí Poskytovateli k Důvěrným informacím, kromě práva na rozmnoženinu Důvěrných informací vytvořenou výslovně za účelem plnění Smlouvy.

13.8. Partner se zavazuje bezodkladně upozornit Poskytovatele informací na ohrožení nebo únik Důvěrných informací, zejm. na hrozící nebo nastalé zpřístupnění Důvěrných informací třetím osobám v rozporu s těmito Podmínkami.

13.9. Partner je odpovědný za porušení svých povinností při nakládání s Důvěrnými informacemi dle těchto Podmínek a odpovídá Poskytovateli za veškerou újmu tím vzniklou.

13.10. Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle předchozího odstavce. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele domáhat se náhrady škody či jiného odškodnění.

14. ZMĚNA PODMÍNEK

14.1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto Podmínek, včetně výše Provizí, které jsou uvedeny v Provizním systému. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu Podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při Registraci, a to nejpozději týden před účinností nových Podmínek. Nové znění obchodních Podmínek bude vůči Partnerovi účinné od data účinnosti, které je uvedeno v oznámení změny. V případě, že Partner se změnou obchodních Podmínek nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět v souladu s článkem 12 těchto Podmínek.

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JEJÍ LIMITACE

15.1. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.

15.2. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

15.3. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.

16. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

16.1. Vyplácení Provizí, na nichž vznikl nárok před účinností těchto Podmínek za staré verze obchodních podmínek, se řídí ustanoveními předchozí verze obchodních podmínek, pokud se Poskytovatel s Partnerem nedohodnout jinak.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Pokud vztah právní vztah založený Smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

17.2. Veškeré spory, které vzniknou v souvislosti s touto Smlouvou či Podmínkami, se smluvní strany zavazují řešit pod věcně příslušným soudem s místní příslušností dle sídla Poskytovatele, a to podle práva České republiky.

17.3. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem

17.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 12.7.2021.